Ứng động (Vận động cảm ứng) là:

Ứng động (Vận động cảm ứng) là:

A. Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích.

B. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng, khi vô hướng. 

C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. 

D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng