Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau? 

Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau? 

A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật

B. Cấy truyền phôi

C. Nuôi cấy hạt phấn

D. Dung hợp tế bào trần

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng