Uống nước biển có thể gây nguy hiểm vì?

Uống nước biển có thể gây nguy hiểm vì?

A. Muối trong nước biển có thể làm tăng huyết áp và gây chết do đột quỵ

B. Muối trong nước biển có quá nhiều iod nên có thể gây ngộ độc

C. Nước biển là dung dịch ưu trương so với dịch mô nên làm tế bào mất nước

D. Nước biển là dung dịch đẳng trương so với dịch mô nên gây ra hiện tượng tiêu bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng