Ưu điểm của nhóm tá dược thân dầu điều chế thuốc mỡ:

Ưu điểm của nhóm tá dược thân dầu điều chế thuốc mỡ:

A. Trơn nhờn, dễ bám dính lên da 

B. Ít ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí bình thường của da 

C. Dịu với da 

D. A, B, C đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng