Ưu điểm của thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt (chọn câu sai):

Ưu điểm của thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt (chọn câu sai):

A. Dễ chế tạo, giá thành thấp nhưng hiệu quả lọc cao

B. Có thể lọc bụi có kích thước dưới 0.01µm

C. Có thể làm việc với khí có nhiệt độ và độ ẩm cao

D. Nguy hiểm cháy nổ thiết bị thấp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng