Ưu điểm của thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính:

Ưu điểm của thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính:

A. Giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng dự án đầu tư

B. Huy động và sử dụng vốn vay dễ dàng hơn

C. Là công cụ tài chính giúp doanh nghiệp có thêm vốn trung & dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh

D. Cả 3 ý trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng