Ưu điểm mối ghép ren:

Ưu điểm mối ghép ren:

A. đơn giản, tạo lực siết dọc trục lớn, khó tháo lắp, giá thành rẽ

B. đơn giản, tạo lực siết dọc trục lớn, dễ tháo lắp, giá thành rẽ

C. phức tạp, tạo lực siết dọc trục nhỏ, dễ tháo lắp, giá thành rẽ

D. phức tạp, tạo lực siết dọc trục lớn, khó tháo lắp, giá thành cao

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng