Ưu điểm mối ghép then:

Ưu điểm mối ghép then:

A. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp dễ

B. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp khó khăn

C. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp dễ và truyền được mômen xoắn ở múc trung bình trở xuống

D. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp dễ và truyền được mômen xoắn lớn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng