Ưu điểm nào sau đây không phải của sinh sản hữu tính?

Ưu điểm nào sau đây không phải của sinh sản hữu tính?

A. Kết hợp đặc tính tốt của cả bố và mẹ

B. Thế hệ con sinh ra đa dạng. 

C. Con hoàn toàn giống mẹ.

D. Tính thích nghi cao

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng