Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F$_{1}$ vì:

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F$_{1}$ vì:

A. kết hợp các đặc điểm di truyền của bố mẹ

B. các cơ thể lai luôn ở trạng thái dị hợp

C. biểu hiện các tính trạng tốt của bố

D. biểu hiện các tính trạng tốt của mẹ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng