Ưu thế lai thường giảm dần qua các thế hệ sau vì làm:

Ưu thế lai thường giảm dần qua các thế hệ sau vì làm:

A. thể dị hợp không thay đổi

B. sức sống của sinh vật có giảm sút

C. xuất hiện các thể đồng hợp

D. xuất hiện các thể đồng hợp lặn có hại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng