Vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn:

Vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn:

A. Chứa phân tử ADN dạng vòng (plasmit) nằm trong tế bào chất điều khiển mọi hoạt động của tế bào.

B. Chứa phân tử ADN dạng vòng nhỏ.

C. Thực hiện quá trình tổng hợp prôtêin cho tế bào.      

D. Là nơi xảy ra các phản ứng sinh hóa của tế bào và duy trì áp suất thẩm thấu của tế bào.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng