Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất?

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất?

A. Nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào. 

B. Bảo vệ nhân 

C. Nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường.

D. Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng