Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với sự sống:

Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với sự sống:

A. Là thành phần cấu trúc lên hàng trăm hệ enzim, vitamin, xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào.    

B. Là thành phần tạo kháng thể bảo vệ cơ thể.  

C. Là thành phần cấu trúc giúp các chất vận chuyển nhanh trong tế bào.

D. Là hợp chất hữu cơ xây dựng lên cấu trúc tế bào.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng