Vai trò của hạch nhân là?

Vai trò của hạch nhân là?

A. Chứa thông tin di truyền của tế bào 

B. Biến đổi các sản phẩm tổng hợp từ mạng lưới nội chất 

C. Tạo ra thoi vi ống cần cho sự phân bào 

D. Tổng hợp thành phần cần cho ribosome

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng