Vai trò của năng lượng hoạt hóa là gì?

Vai trò của năng lượng hoạt hóa là gì?

A. Giúp phá vỡ các liên kết vốn có của phân tử

B. Hình thành nên các liên kết có mức năng lượng thấp hơn.

C. Hình thành nên các liên kết có mức năng lượng cao hơn.

D. Cả A và B.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng