Vai trò của tá dược độn sử dụng trong sản xuất viên nén:

Vai trò của tá dược độn sử dụng trong sản xuất viên nén:

A. Đảm bảo khối lượng cần thiết của viên 

B. Cải thiện tính chất cơ lý của dược chất 

C. Thường sử dụng các loại đường, tinh bột, dẫn chất cellulose 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng