Vai trò của thể nhân là gì?

Vai trò của thể nhân là gì?

A. Chứa đựng thông tin di truyền và trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

B. Thực hiện quá trình trao đổi chất, thông tin giữa tế bào và môi trường. 

C. Cả A và C đều đúng.

D. Cả A và C đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng