Vận chuyển ẩm thực bào có đặc điểm:

Vận chuyển ẩm thực bào có đặc điểm:

A. Có thể vận chuyển các chất đặc hiệu trong tế bào

B. Màng tế bào phải bao túi

C. Vận chuyển các chất hoà tan kích thước phân tử lớn và cả các chất không hoà tan

D. Vận chuyển theo điện thế hoặc theo nồng độ chất tan

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng