Vận chuyển thụ động qua màng sinh chất còn được gọi là:

Vận chuyển thụ động qua màng sinh chất còn được gọi là:

A. Vận chuyển thêm

B. Khuyếch tán đơn thuần

C. Qua kênh liên kết

D. Ẩm thực bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng