Vận chuyển các chất không tiêu phí năng lượng còn được gọi là?

Vận chuyển các chất không tiêu phí năng lượng còn được gọi là?

A. Vận chuyển chủ động.

B. Vận chuyển thẩm thấu.

C. Vận chuyển hòa tan

D. Vận chuyển thụ động.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng