Vận chuyển chủ động?

Vận chuyển chủ động?

A. Cần tiêu tốn năng lượng

B. Không cần tiêu tốn năng lượng.

C. Cần các bơm đặc hiệu.

D. Cần tốn năng lượng và phải có các bơm đặc hiệu.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng