Vận chuyển nào tạo túi “bài tiết”.

Vận chuyển nào tạo túi “bài tiết”.

A. Nội thực bào

B. Thực bào

C. Ngoại tiết bào

D. Ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng