Vận chuyển nào tạo túi “chất rắn”.

Vận chuyển nào tạo túi “chất rắn”.

A. Nội thực bào

B. Thực bào

C. Ngoại tiết bào

D. Ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng