Vận chuyển nào tạo túi “dịch”.

Vận chuyển nào tạo túi “dịch”.

A. Nội thực bào

B. Thực bào

C. Ngoại tiết bào

D. Ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng