Vận chuyển thụ động là gì?

Vận chuyển thụ động là gì?

A. Cần tiêu tốn năng lượng.

B. Không cần tiêu tốn năng lượng.

C. Cần có các kênh protein.

D. Cần các bơm đặc hiệu.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng