Vận tốc định mức của một động cơ không đồng bộ 25Hz là 720vg/ph. Tính hệ số trượt định mức của động cơ:

Vận tốc định mức của một động cơ không đồng bộ 25Hz là 720vg/ph. Tính hệ số trượt định mức của động cơ:

A.  0,04

B. 0,041

C. 0,033

D. 0,52

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng