Vận tốc (m/s)của khí trong buồng đốt của thiết bị thiêu đốt có buồng đốt dao động:

Vận tốc (m/s)của khí trong buồng đốt của thiết bị thiêu đốt có buồng đốt dao động:

A. 1 – 2 

B. 2 – 5 

C. 5 – 8 

D. 8 -10

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng