Vào năm 1885, Schimper đã mô tả loại tế bào nào như là một thành phần đặc trưng chỉ có ở tế bào thực vật?

Vào năm 1885, Schimper đã mô tả loại tế bào nào như là một thành phần đặc trưng chỉ có ở tế bào thực vật?

A. Khung tế bào

B. Lục lạp.

C. Ty thể.

D. Vách tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng