Vật chất di truyền của vi khuẩn là 1 phân tử:

Vật chất di truyền của vi khuẩn là 1 phân tử:

A. ADN xoắn kép, liên kết với histon tạo thành NST

B. ARN trần, mạch vòng

C. ADN trần, xoắn kép, mạch vòng

D. ADN vòng, liên kết với histon tạo thành NST

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng