Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho thế hệ sau là nhờ cơ chế:

Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho thế hệ sau là nhờ cơ chế:

A. tự nhân đôi của ADN

B. phiên mã của ADN.

C. dịch mã trên phân tử mARN.

D. phiên mã và dịch mã

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng