Vật liệu hấp phụ cần đáp ứng yêu cầu: 

Vật liệu hấp phụ cần đáp ứng yêu cầu: 

A. Có khả năng hấp phụ cao 

B. Phạm vi tác dụng, có độ bền cơ học cấn thiết

C. Có khả năng hoàn nguyên dễ dàng 

D. Có khả năng hấp phụ cao, Phạm vi tác dụng, có độ bền cơ học cấn thiết, Có khả năng hoàn nguyên dễ dàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng