Về khái niệm, kiểu hình là:

Về khái niệm, kiểu hình là:

A. do kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác

B. sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen

C. tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể

D. kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng