Về mặt cấu tạo, phân tử ATP được tạo thành từ ba phần là?

Về mặt cấu tạo, phân tử ATP được tạo thành từ ba phần là?

A. Gốc adenin, đường deoxyribose và ba gốc phosphat cách nhau.

B. Gốc adenin, đường ribose và ba gốc phosphat liền nhau.

C. Gốc axenin, đường ribose và ba gốc phosphat liền nhau. 

D. Gốc axenin, đường deoxyribose và ba gốc phosphat cách nhau.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng