Về phương diện trao đổi vật chất thì bạch cầu nhân múi được coi là:

Về phương diện trao đổi vật chất thì bạch cầu nhân múi được coi là:

A. Đại thực bào

B. Tiểu thực bào

C. Tế bào vận chuyển oxy

D. Tế bào bảo vệ cơ thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng