Vi khuẩn có kích thước nhỏ mang lại nhiều lợi ích, nhận định nào sau đây là sai?

Vi khuẩn có kích thước nhỏ mang lại nhiều lợi ích, nhận định nào sau đây là sai?

A. Tốc độ trao đổi chất nhanh 

B. Dễ di chuyển  

C. Tế bào sinh trưởng, sinh sản nhanh

D. Tỉ lệ S/V lớn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng