Vi khuẩn Gram âm được phân biệt với vi khuẩn Gram dương bởi cấu trúc:

Vi khuẩn Gram âm được phân biệt với vi khuẩn Gram dương bởi cấu trúc:

A. Có 1 lớp màng dày

B. Có 2 lớp màng mỏng phức tạp

C. Bắt màu phẩm nhuộm Gram nên có màu xanh tím

D. Không bắt màu phẩm nhuộm Gram nên có màu đỏ tía

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng