Vi khuẩn Gram dương được phân biệt với vi khuẩn Gram âm bởi cách nhận biết là:

Vi khuẩn Gram dương được phân biệt với vi khuẩn Gram âm bởi cách nhận biết là:

A. Có 2 lớp màng mỏng phức tạp

B. Bắt màu phẩm nhuộm Gram nên có màu xanh tím

C. Không bắt màu phẩm nhuộm Gram nên có màu đỏ tía

D. Có 1 lớp màng dày

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng