Vi khuẩn là loại sinh vật có cấu trúc nào sau đây:

Vi khuẩn là loại sinh vật có cấu trúc nào sau đây:

A. Chưa có nhân chuẩn

B. Chưa có cấu trúc tế bào

C. Chưa có cấu trúc màng tế bào

D. Có nhân chuẩn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng