Vị trí tổng hợp prôtêin trong tế bào sống là?

Vị trí tổng hợp prôtêin trong tế bào sống là?

A. Bộ máy Golgi.

B. Peroxysome.

C. Ribosome.

D. Lyzosome.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng