Việc chữa trị bệnh di truyền cho người bằng phương pháp thay thế gen bệnh bằng gen lành gọi là:

Việc chữa trị bệnh di truyền cho người bằng phương pháp thay thế gen bệnh bằng gen lành gọi là:

A. liệu pháp gen

B. thêm chức năng cho tế bào

C. phục hồi chức năng của gen

D. khắc phục sai hỏng di truyền

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng