Việc chuẩn bị vận hành và vận hành nồi hơi cần phải thực hiện các công việc nào sau đây:

Việc chuẩn bị vận hành và vận hành nồi hơi cần phải thực hiện các công việc nào sau đây:

A. Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để vận hành. Kiểm tra các thiết bị phụ

B. Kiểm tra lại thiết bị, kiểm tra lại các thiết bị an toàn và đo kiểm tra của thiết bị

C. Cấm sửa chữa các bộ phận của thiết bị áp lực khi đang vận hành

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng