Việc đặt tên, nhãn hiệu riêng cho từng sản phẩm của doanh nghiệp có ưu điểm:

Việc đặt tên, nhãn hiệu riêng cho từng sản phẩm của doanh nghiệp có ưu điểm:

A. Cung cấp thông tin về sự khác biệt của từng loại sản phẩm.

B. Giảm chi phí quảng cáo khi tung ra sản phẩm mới thị trường

C. Không ràng buộc uy tín của doanh nghiệp với một sản phẩm cụ thể.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng