Việc lập bản đồ gen (bản đồ di truyền), để xác định khoảng cách giữa các gen người ta:

Việc lập bản đồ gen (bản đồ di truyền), để xác định khoảng cách giữa các gen người ta:

A. gây đột biến chuyển đoạn

B. xác định tần số hoán vị giữa các gen

C. gây đột biến gen

D. gây đột biến mất đoạn NST hoặc đột biến lệch bội

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng