Việc nghiên cứu phả hệ được thực hiện nhằm mục đích:

Việc nghiên cứu phả hệ được thực hiện nhằm mục đích:

A. Theo dõi sự di truyền của  một tính trạng nào dưới ñây ở người là tính trạng trội

B. Phân tích ñược tính trạng hay bệnh có di truyền không và nếu có thì quy luật di truyền của nó như thế nào 

C. Xác đình tính trạng hay bềnh di truyền liên kết với nhiễm sắc thể thể giới tình hay không 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng