Viên nén nào có tác dụng nhanh, dược chất đưa trực tiếp vào hệ tuần hoàn:

Viên nén nào có tác dụng nhanh, dược chất đưa trực tiếp vào hệ tuần hoàn:

A. Viên nén ngậm 

B. Viên nhén nhai 

C. Viên nén phân tán 

D. Viên nén đặt dưới lưỡi

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng