Viên nén nào phù hợp cho trẻ em:

Viên nén nào phù hợp cho trẻ em:

A. Viên nén ngậm 

B. Viên nhén nhai 

C. Viên nén phân tán 

D. Viên nén đặt dưới lưỡi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng