Virus có cấu tạo như thế nào?

Virus có cấu tạo như thế nào?

A. Vỏ prôtêin, axit nuclêic và có thể có vỏ ngoài.

B. Vỏ prôtêin và ARN. 

C. Vỏ prôtêin và ADN.

D. Vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng