Virus được phát hiện năm 1892 bởi D.I. Ivanopski, khi nghiên về bệnh đớm của loài thực vật nào?

Virus được phát hiện năm 1892 bởi D.I. Ivanopski, khi nghiên về bệnh đớm của loài thực vật nào?

A. Cây nha đam. 

B. Cây bã đậu.

C. Cây thuốc lá.

D. Cây cần sa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng