Virus gây hiện tượng sinh tan, được gọi là?

Virus gây hiện tượng sinh tan, được gọi là?

A. Virus ôn đới.

B. Virus lành tính.

C. Virus ôn hòa.

D. Virus sinh biến

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng